1- Αβυσσος Ι - Abisso I

- μεικτή τεχνική σε χαρτί- tecnica mista su carta- 30 x 40 cm.