top of page

Marta Biagini 

MARTA BIAGINI

 MARTA BIAGINI

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ - TANGLE- λάδι σε καμβά - oil painting on canvas - 80x100cm. - .jpg

    

   Στην δουλειά μου, εκτός απο  τον κόσμο του ασυνείδητου, φιλτράρονται ερεθίσματα και συγκινήσεις της μνήμης και του παρόντος. Με αυτή την έρευνα υπάρχει η πρόθεση να εκφραστώ καλλιτεχνικά σύμφωνα με τον «κανόνα της εσωτερικής ανάγκης» (απ’την θεωρία του W.Kandinsky).​​​

​  

Η ζωγραφική για μένα είναι μια απαίτηση, ένα χρέος, μια έλξη...η

υποχρέωση να επικοινωνήσω.

​​

      

​  ​

   Nel mio lavoro, oltre al mondo dell’ inconscio, si filtrano stimoli ed emozioni della memoria e del presente. In questa  ricerca c’e’ l’intento di esprimermi artisticamente secondo “il principio della necessita’ interiore” (dalla teoria di W. Kandinsky).​

 

La pittura per me e' un'esigenza, una necessita', un'attrazione...il dovere di comunicare.

bottom of page